Autokoulu T. Roine Oy

1. Rekisterinpitäjä

Autokoulu T. Roine Oy, 0183491‐2
Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 VAASA
Puhelin 06 317 1400

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Autokoulu T. Roine Oy
Toimitusjohtaja Harri Roine
Hovioikeudenpuistikko 11, 65100 VAASA
Puhelin 0400 363 350
harri.roine@roine‐wikman.com

3. Rekisterin nimi

Autokoulu T. Roine Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä
olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden
suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen
asiakkailta ja mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:

 • henkilön nimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • osoite
 • Henkilötunnus
 • Syntymävaltio
 • kouluttajan nimi
 • opettajan nimi
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
 • tiedot aikaisemmista kursseista
 • ajokorttiluokka
 • tiedot pidetyistä teoria ja ajo‐opetustunneista
 • ajokortin myöntämispäivämäärä
 • tieto harjoitteluvaiheen opetuksesta
 • tieto pimeällä ajamisen opetuksesta
 • tiedot syventävän vaiheen opetuksesta
 • tiedot ammattipätevyys jatkokoulutus kursseille osallistujista

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakirjoja on säilytettävä Trafin ohjeistuksen mukaisesti 5 vuotta. Säilytysaika katsotaan alkavaksi sitä
kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta, jona asiakirja on laadittu. Potentiaalisten asiakkaiden
henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltänyt
suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto
suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava
lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä
mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan
kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä) sekä muista kolmansien
osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten
tapahtumien yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin,
rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin rekisterinpitäjän
henkilörekistereihin ja Trafille, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa
rajoissa. Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille ilman
rekisteröidyn erillistä suostumusta, paitsi rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien
toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla
henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu
tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

11. Profilointi

Rekisterinpitäjä voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan tunnisteella,
jonka avulla palvelun käyttämisessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Näin
luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita
rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää
Julkinen vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai
kieltoja.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

13.1 Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden
käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus‐, poistamis‐ tai rajoittamispyynnön tämän
tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista
tai poistamista koskevaan pyyntöön.

13.3 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn
antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot
pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

13.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole
toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus
peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan
Yhteydenotot mukaisesti.

14. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Pyyntö on oltava
kirjallinen. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä
täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa
varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.